استاد فیده عدنان ندیمی فرد

استاد فیده عدنان ندیمی فرد مدیر فنی و مربی باشگاه قائم مقامی

استاد فیده عدنان ندیمی فرد که توسط فدراسیون جهانی دارای عنوان استاد فیده شده در باشگاه قائم مقامی کلاس های عمومی و خصوصی را در سطوح مختلف اجرا می کند

مقام های شطرنجی

آخرین سوابق ریتینگ بین المللی کلیک کنید

 

شاگردان برجسته و مقام هایی که کسب کرده اند