استاد فیده سینا فیلی

استاد فیده سینا فیلی مربی باشگاه قائم مقامی

استا فیده سینا فیلی در باشگاه قائم مقامی کلاس های عمومی و خصوصی و پیشرفته را برگزار می کند

سوابق شطرنجی :

آخرین سوابق ریتینگ بین المللی کلیک کنید