آموزشی تربیتی

مطالب آموزشی تربیتی توسط خانم همایونی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در سایت به دو صورت منتشر می شود

۱- از طریق پیام های کوتاه و رونده در ستون کناری سایت

۲- از طریق انتشار مقالات تربیتی و روانشناسی در صفحه اصلی و ایجاد لینک آن برای دسترسی همیشگی در این صفحه

لینک مطالب


 

اصول ده گانه تحسین ، تعریف و تمجید کودکان

تفاوت میان جملات