پاسخ تمرینات بازیکنان از ریتینگ ۱۹۰۰ تا ۲۲۰۰

پاسخ تمرین ۱

پاسخ تمرین ۲

پاسخ تمرین ۳


پاسخ تمرین شماره ۴


 

پاسخ تمرین شماره ۵


پاسخ تمرین شماره ۶


پاسخ تمرین شماره ۷


پاسخ تمرین شماره ۸


پاسخ تمرین شماره ۹


پاسخ تمرین شماره ۱۰


پاسخ تمرین شماره ۱۱


پاسخ تمرین شماره ۱۲


پاسخ تمرین شماره ۱۳


پاسخ تمرین شماره ۱۴


پاسخ تمرین شماره ۱۵


پاسخ تمرین شماره ۱۶


پاسخ تمرین شماره ۱۷


پاسخ تمرین شماره ۱۸


پاسخ تمرین شماره ۱۹


پاسخ تمرین شماره ۲۰