پاسخ تمرینات بازیکنان از ریتینگ ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰

پاسخ تمرین ۱

پاسخ تمرین ۲

پاسخ تمرین ۳

پاسخ تمرین ۴

پاسخ تمرین ۵

پاسخ تمرین ۶

پاسخ تمرین ۷

پاسخ تمرین ۸

پاسخ تمرین ۹


پاسخ تمرین ۱۰


پاسخ تمرین ۱۱


پاسخ تمرین ۱۲


پاسخ تمرین ۱۳


پاسخ تمرین ۱۴


پاسخ تمرین ۱۵


پاسخ تمرین ۱۶


پاسخ تمرین ۱۷


پاسخ تمرین ۱۸


پاسخ تمرین شماره ۱۹


پاسخ تمرین شماره ۲۰


پاسخ تمرین شماره ۲۱


پاسخ تمرین شماره ۲۲


پاسخ تمرین شماره ۲۳


پاسخ تمرین شماره ۲۴


پاسخ تمرین شماره ۲۵


پاسخ تمرین شماره ۲۶


پاسخ تمرین شماره ۲۷


پاسخ تمرین شماره ۲۸


پاسخ تمرین شماره ۲۹


پاسخ تمرین شماره ۳۰


پاسخ تمرین شماره ۳۱


پاسخ تمرین شماره ۳۲


پاسخ تمرین شماره ۳۳


پاسخ تمرین شماره ۳۴


پاسخ تمرین شماره ۳۵


پاسخ تمرین شماره ۳۶


پاسخ تمرین شماره ۳۷


پاسخ تمرین شماره ۳۸


پاسخ تمرین شماره ۳۹


پاسخ تمرین شماره ۴۰


پاسخ تمرین شماره ۴۱


پاسخ تمرین شماره ۴۲


پاسخ تمرین شماره ۴۳


پاسخ تمرین شماره ۴۴


پاسخ تمرین شماره ۴۵


پاسخ تمرین شماره ۴۶


پاسخ تمرین شماره ۴۷


پاسخ تمرین شماره ۴۸


پاسخ تمرین شماره ۴۹


پاسخ تمرین شماره ۵۰


پاسخ تمرین شماره ۵۱


پاسخ تمرین شماره ۵۲


پاسخ تمرین شماره ۵۳


پاسخ تمرین شماره ۵۴


پاسخ تمرین شماره ۵۵


پاسخ تمرین شماره ۵۶


پاسخ تمرین شماره ۵۷


پاسخ تمرین شماره ۵۸


پاسخ تمرین شماره ۵۹