سهیلا حریرپوش

مربی درجه دو فدراسیون شطرنج سهیلا حریرپوش  دارای مدرک داوری فیده فدراسیون جهانی شطرنج نیز هست

افتخارات شطرنجی

آخرین سوابق ریتینگ بین المللی کلیک کنید

نایب رئیس بانوان شیراز ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

کسب مقام سوم تیمی رده سنی بالای ۲۶ سال ۱۳۹۴ و مقام انفرادی میز دو

مقام سوم تیمی سال ۱۳۵۴ مرحله آموزشگاه های استان و مقام دوم انفرادی ۱۳۵۶

سوابق مربیگری

دارای مدرک داوری درجه دو فدراسیون

مربی تیم بانوان خطوط شرکت نفت از سا ل ۱۳۹۱ و کسب مقام سوم تیمی رده سنی زیر ۲۶ در سالهای -۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵و مقام انفرادی بازیکنان وکسب مقام دوم تیمی سال ۱۳۹۶

مربی تیم ناشنوایان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۰ و کسب مقام چهارم کشوری سال ۱۳۸۹ و مقام سوم کشوری ۱۳۹۰ و مقام انفرادی بازیکنان در همه سالها
مربی تیم دانشگاه سما و کسب مقام سوم تیمی مسابقات کشوری یزد
مربی تیم مقطع ابتدایی ناحیه دو
مربی تیم مقطع ابتدایی ناحیه چهار
مربی فرهنگسراهای باران پتج سال فرهنگسرای سلامت یک سال
مربیگری در خانه فرهنگ شیراز ده سال

تصاویر استاد سهیلا حریرپوش