پاسخ تمرینات بازیکنان از ریتینگ ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰

پاسخ تمرین ۱

پاسخ تمرین ۲

پاسخ تمرین ۳

پاسخ تمرین ۴

پاسخ تمرین ۵

پاسخ تمرین ۶

پاسخ تمرین ۷

پاسخ تمرین ۸


پاسخ تمرین ۹


پاسخ تمرین ۱۰


پاسخ تمرین ۱۱


پاسخ تمرین ۱۲


پاسخ تمرین ۱۳


پاسخ تمرین ۱۴


پاسخ تمرین ۱۵


پاسخ تمرین ۱۶


پاسخ تمرین ۱۷


پاسخ تمرین شماره ۱۸


پاسخ تمرین شماره ۱۹


پاسخ تمرین شماره ۲۰


پاسخ تمرین شماره ۲۱


پاسخ تمرین شماره ۲۲


پاسخ تمرین شماره ۲۳


پاسخ تمرین شماره ۲۴


پاسخ تمرین شماره ۲۵


پاسخ تمرین شماره ۲۶


پاسخ تمرین شماره ۲۷


پاسخ تمرین شماره ۲۸


پاسخ تمرین شماره ۲۹


پاسخ تمرین شماره ۳۰


پاسخ تمرین شماره ۳۱


پاسخ تمرین شماره ۳۲


پاسخ تمرین شماره ۳۳


پاسخ تمرین شماره ۳۴


پاسخ تمرین شماره ۳۵


پاسخ تمرین شماره ۳۶


پاسخ تمرین شماره ۳۷


پاسخ تمرین شماره ۳۸


پاسخ تمرین شماره ۳۹


پاسخ تمرین شماره ۴۰


پاسخ تمرین شماره ۴۱


پاسخ تمرین شماره ۴۲


پاسخ تمرین شماره ۴۳


پاسخ تمرین شماره ۴۴


پاسخ تمرین شماره ۴۵


پاسخ تمرین شماره ۴۶


پاسخ تمرین شماره ۴۷


پاسخ تمرین شماره ۴۸


پاسخ تمرین شماره ۴۹


پاسخ تمرین شماره ۵۰


پاسخ تمرین شماره ۵۱


پاسخ تمرین شماره ۵۲


پاسخ تمرین شماره ۵۳


پاسخ تمرین شماره ۵۴


پاسخ تمرین شماره ۵۵


پاسخ تمرین شماره ۵۶