پاسخ تمرینات بازیکنان بدون ریتینگ و مبتدی

پاسخ تمرین ۱ حمله دوگانه

پاسخ تمرین ۲ حمله دوگانه

پاسخ تمرین ۳ حمله دوگانه

پاسخ تمرین ۴ حمله دوگانه

پاسخ تمرین ۵ حمله دوگانه

پاسخ تمرین ۶ حمله دوگانه

پاسخ تمرین ۷ حمله دوگانه

پاسخ تمرین ۸ حمله دوگانه

پاسخ تمرین ۹ حمله دوگانه


پاسخ تمرین ۱۰ آچمزی


پاسخ تمرین ۱۱ آچمزی


پاسخ تمرین ۱۲ آچمزی


پاسخ تمرین ۱۳ آچمزی


پاسخ تمرین ۱۴ آچمزی


پاسخ تمرین ۱۵ آچمزی


پاسخ تمرین ۱۶ آچمزی


پاسخ تمرین ۱۷ آچمزی


پاسخ تمرین شماره ۱۸ کیش برخواست


پاسخ تمرین شماره ۱۹ کیش برخواست


پاسخ تمرین شماره ۲۰ کیش برخواست


پاسخ تمرین شماره ۲۱ کیش برخواست


پاسخ تمرین شماره ۲۲ کیش برخواست


پاسخ تمرین شماره ۲۳ کیش برخواست


پاسخ تمرین شماره ۲۴ کیش برخواست


پاسخ تمرین شماره ۲۵ کیش برخواست


پاسخ تمرین شماره ۲۶ کیش دوگانه


پاسخ تمرین شماره ۲۷ کیش دوگانه


پاسخ تمرین شماره ۲۸ کیش دوگانه و مات دو حرکت


پاسخ تمرین شماره ۲۹ قربانی وزیر کیش دوگانه و مات در سه حرکت


پاسخ تمرین شماره ۳۰ کیش دوگانه


پاسخ تمرین شماره ۳۱ کیش دوگانه و مات


پاسخ تمرین شماره ۳۲ کیش دوگانه و مات


پاسخ تمرین شماره ۳۳ کیش دوگانه و مات البته مساله اشتباه طرح شده بود و سیاه می برد


پاسخ تمرین شماره ۳۴ کیش دوگانه و مات در دو حرکت


پاسخ تمرین شماره ۳۵ گرفتن مهره با کیش


 

پاسخ تمرین شماره ۳۶ گرفتن مهره


پاسخ تمرین شماره ۳۷ گرفتن مهره با کیش


پاسخ تمرین شماره ۳۸ گرفتن مهره


پاسخ تمرین شماره ۳۹ گرفتن مهره


پاسخ تمرین شماره ۴۰ گرفتن مهره با کیش


پاسخ تمرین شماره ۴۱ گرفتن مهره با کیش


پاسخ تمرین شماره ۴۲ گرفتن مهره با کیش


پاسخ تمرین شماره ۴۳ گرفتن مهره با کیش


پاسخ تمرین شماره ۴۴


پاسخ تمرین شماره ۴۵


پاسخ تمرین شماره ۴۶


پاسخ تمرین شماره ۴۷


پاسخ تمرین شماره ۴۸


پاسخ تمرین شماره ۴۹


پاسخ تمرین شماره ۵۰


پاسخ تمرین شماره ۵۱


پاسخ تمرین شماره ۵۲


پاسخ تمرین شماره ۵۳


پاسخ تمرین شماره ۵۴


پاسخ تمرین شماره ۵۵


پاسخ تمرین شماره ۵۶


پاسخ تمرین شماره ۵۷


پاسخ تمرین شماره ۵۸


پاسخ تمرین شماره ۵۹