پاسخ تمرینات بازیکنان از ریتینگ ۱۶۰۰ تا ۱۹۰۰

پاسخ تمرین ۱

پاسخ تمرین ۲

پاسخ تمرین ۳

پاسخ تمرین ۴

پاسخ تمرین ۵

پاسخ تمرین ۶


پاسخ تمرین شماره ۷


پاسخ تمرین شماره ۸


پاسخ تمرین شماره ۹


پاسخ تمرین شماره ۱۰


پاسخ تمرین شماره ۱۱


پاسخ تمرین شماره ۱۲


پاسخ تمرین شماره ۱۳


پاسخ تمرین شماره ۱۴


پاسخ تمرین شماره ۱۵


پاسخ تمرین شماره ۱۶


پاسخ تمرین شماره ۱۷


پاسخ تمرین شماره ۱۸


پاسخ تمرین شماره ۱۹


پاسخ تمرین شماره ۲۰


پاسخ تمرین شماره ۲۱


پاسخ تمرین شماره ۲۲


پاسخ تمرین شماره ۲۳


پاسخ تمرین شماره ۲۴


پاسخ تمرین شماره ۲۵


پاسخ تمرین شماره ۲۶


پاسخ تمرین شماره ۲۷


پاسخ تمرین شماره ۲۸


پاسخ تمرین شماره ۲۹


پاسخ تمرین شماره ۳۰


پاسخ تمرین شماره ۳۱


پاسخ تمرین شماره ۳۲


پاسخ تمرین شماره ۳۳


پاسخ تمرین شماره ۳۴


پاسخ تمرین شماره ۳۵


پاسخ تمرین شماره ۳۶


پاسخ تمرین شماره ۳۷


پاسخ تمرین شماره ۳۸


پاسخ تمرین شماره ۳۹


پاسخ تمرین شماره ۴۰


پاسخ تمرین شماره ۴۱


پاسخ تمرین شماره ۴۲


پاسخ تمرین شماره ۴۳


پاسخ تمرین شماره ۴۴


پاسخ تمرین شماره ۴۵


پاسخ تمرین شماره ۴۶


پاسخ تمرین شماره ۴۷


پاسخ تمرین شماره ۴۸


پاسخ تمرین شماره ۴۹


پاسخ تمرین شماره ۵۰


پاسخ تمرین شماره ۵۱