میترا اصغری

 

میترا اصغری از مربیان جوان و دارای مدرک مربی گری درجه ۳ فدراسیون شطرنج است

سوابق شطرنجی

آخرین سوابق ریتینگ بین المللی کلیک کنید

نایب قهرمانی همراه تیم شطرنچ تایدواتر هرمزگان در سوپرلیگ شطرنج بانوان کشور سال ۱۳۹۰

نایب قهرمانی همراه تیم شطرنچ تایدواتر هرمزگان در سوپرلیگ شطرنج بانوان کشور سال ۱۳۹۱

مقام سوم سوپز لیگ شطرنج بانوان کشور همراه تیم شطرنچ تایدواتر هرمزگان سال ۱۳۹۲
کسب مقام یازدهم جشنواره شطرنج بانوان کشور و مجوز حضور در مسابقات فینال قهرمانی بانوان کشور در سال ۹۳

چندین مقام قهرمانی و نایب قهرمانی استان هرمزگان

قهرمانی مسابقاتشطرنج بانوان استان فارس سال ۹۴

قهرمانی مسابقات شطرنج تیمی دانشگاه های منطقه ۷ کشور سال ۹۶ به همراه تیم دانشگاه شیراز

قهرمانی میز یک مسابقات شطرنج تیمی دانشگاه های منطقه ۷ کشور سال ۹۶

قهرمانی مسابقات شطرنج سریع دانشگاه های منطقه ۷ کشور سال ۹۶

قهرمانی مسابقات شطرنج بلیتس  دانشگاه های منطقه ۷ کشور سال ۹۶

میترا اصغری دانشجوی دانشگاه شیراز قهرمان میز ۳ مسابقات شطرنج تیمی دانشگاه های کشور

سوابق مربیگری

کسب مدرک مربیگری درجه ۳ از فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳

 

تصاویر